ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ11.6 MiB16
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารทีทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ จำนวน 1 หลัง240.1 KiB8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)230.5 KiB36
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมส่วนประกอบ สภ.บ้านด่าน18.1 MiB14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ระบบ55.5 KiB27
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ จุดติดตั้ง 11 จุด 39 กล้อง 7.6 MiB34
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)8.2 MiB65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สภ.โคกกระชาย (e-bidding)247.2 KiB109
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เมืองบุรีรัมย์222.1 KiB199
ประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.โคกกระชาย1.2 MiB137
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองบุรีรัมย์132.2 KiB187
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เมืองบุรีรัมย์196.2 KiB176
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ โคกกระชาย171.0 KiB114
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256175.9 KiB200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ264.3 KiB147
ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ (ประกาศเมื่อ : 1 ส.ค. 2560)735.9 KiB392
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139.7 KiB159
ประกาศ :: ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)102.6 KiB185
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)217.4 KiB372
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง801.9 KiB546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองไม้งาม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)956.6 KiB281
ประกาศประกวดราคา e-bidding ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองไม้งาม793.5 KiB232
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)สภ.หนองไม้งาม187.1 KiB416