ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ระบบ55.5 KiB7
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ จุดติดตั้ง 11 จุด 39 กล้อง 7.6 MiB16
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)8.2 MiB32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สภ.โคกกระชาย (e-bidding)247.2 KiB91
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.เมืองบุรีรัมย์222.1 KiB160
ประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.โคกกระชาย1.2 MiB113
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองบุรีรัมย์132.2 KiB143
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ เมืองบุรีรัมย์196.2 KiB142
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ โคกกระชาย171.0 KiB102
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256175.9 KiB172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ264.3 KiB127
ประกาศเชิญชวนโครงการจัดซื้อวัสดุจราจร รวม 3 รายการ (ประกาศเมื่อ : 1 ส.ค. 2560)735.9 KiB304
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139.7 KiB140
ประกาศ :: ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)102.6 KiB170
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)217.4 KiB342
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมพื้นที่ ๔ ระบบ จุดติดตั้ง ๒๙ จุด ๘๑ กล้อง801.9 KiB486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองไม้งาม โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)956.6 KiB260
ประกาศประกวดราคา e-bidding ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองไม้งาม793.5 KiB217
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)สภ.หนองไม้งาม187.1 KiB370