รายนามผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ดำรงตำแหน่ง ถึง
1. พ.ต.ต. หลวงสุวรรณเมืองแมน 2482 2484
2. พ.ต.ต. สังข์ ณ บางช้าง 2484 2486
3. พ.ต.ต. ประสูติ อินทรรัตน์ 2486 2488
4. พ.ต.ต. เฉย สันทัตการ 2488 2491
5. พ.ต.ต. มุข ศรีสมบูรณ์ 2491 2491
6. พ.ต.ต. ปรีย์ ศึษิลวรณ์ 2491 2492
7. พ.ต.อ. กาพย์ ธนะไชย 2492 2495
8. พ.ต.ท. พิบูลย์ วัฒนกุล 26 สิงหาคม 2495 3 กันยายน 2502
9. พ.ต.อ. ใจ บุญยเกียรติ 26 พฤศจิกกายน 2502 30 กันยายน 2507
10. พ.ต.ท. จารุ ฐิติประวัติ 17 ตุลาคม 2507 9 กันยายน 2511
11. พ.ต.อ. วิเชียร สวัสดินฤนาท 9 กันยายน 2511 1 มีนาคม 2512
12. พ.ต.อ. ธำรง คนึงเหตุ 1 มีนาคม 2512 19 กันยายน 2513
13. พ.ต.อ. ไพทูรย์ วุทฒกนก 19 กันยายน 2513 1 มิถุนายน 2518
14. พ.ต.อ. พจน์ สายะเสวี 1 มิถุนายน 2518 1 ตุลาคม 2518
15. พ.ต.อ. อนันต์ วรอุไร 1 ตุลาคม 2518 1 กรกฎาคม 2519
16. พ.ต.อ. นิยม วัจะลักษณ์ 1 กรกฎาคม 2519 1 ธันวาคม 2523
17. พ.ต.อ. วันชัย นาควัชระ 1 ธันวาคม 2523 17 ตุลาคม 2525
18. พ.ต.อ. วีระศักดิ์ สวัสดี 17 ตุลาคม 2525 5 ตุลาคม 2527
19. พ.ต.อ. สมเกียรติ เฉลิมช่วง 5 ตุลาคม 2556 5 ตุลาคม 2529
20. พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ วิรูหญาณ 5 ตุลาคม 2529 16 ตุลาคม 2531
21. พ.ต.อ. เอื้อม สอยเหลือง 16 ตุลาคม 2531 30 พฤศจิกายน 2532
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
1. พ.ต.อ. เสริมศักดิ์ แก้วกันหา 1 ธันวาคม 2532 1 ธันวาคม 2533
2. พ.ต.อ. สุรเทพ ช่วงงาม 1 ธันวาคม 2533 2 ตุลาคม 2535
3. พ.ต.อ. อุทิศ คิดถูก 2 ตุลาคม 2535 23 มกราคม 2537
4. พ.ต.อ. บำรุง สุขพานิช 23 มกราคม 2537 1 มีนาคม 2538
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
1. พล.ต.ต. ธีระ ชำนาญหมอ 1 มีนาคม 2538 1 มกราคม 2543
2. พล.ต.ต. มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ 2 ตุลาคม 2543 1 ตุลาคม 2445
3. พล.ต.ต. อำนวย มหาผล 1 ตุลาคม 2545 30 กันยายน 2547
4. พล.ต.ต. ประพัฒธ์ ศิริวัฒน์ 1 ตุลาคม 2547 3 พฤศจิกายน 2549
5. พล.ต.ต. ชินทัต มีศุข 3 พฤศจิกายน 2549 30 กันยายน 2550
6. พล.ต.ต. สมหมาย กองวิชัยสุข 1 ตุลาคม 2550 30 พฤษภาคม 2551
7. พล.ต.ต. ประสิทธิ์ ทำดี 31 พฤษภาคม 2551 30 กันยายน 2551
8. พล.ต.ต. สมบัติ คงพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2551 30 กันยายน 2554
9. พล.ต.ต. รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ 30 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2556
10 พล.ต.ต. ชัยเดช ปานรักษา 1 ตุลาคม 2556 30 กันยายน 2557
11 พล.ต.ต. สุวรรณ เอกโพธิ์ 1 ตุลาคม 2557 25 มิถุนายน 2558
11 พล.ต.ต. ชาติชาย แตงเอี่ยม 26 มิถุนายน 2558 30 กันยายน 2558
12 พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2560
12 พล.ต.ต. ชัยยุทธ เจียรศิริกุล 1 ตุลาคม 2560 ปัจจุบัน