รายงาน ศอ.จร.ภ.จว.บุรีรัมย์

* ข้อควรทราบ
 – ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทุกช่องแล้วกด ส่ง
 – ในช่องข้อมูลที่เป็นตัวเขลหากไม่มีเกิดให้ใส่ 0
 – มีปัญหาในการรายงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศอ.จร.
พ.ต.ต.ณัฐภัทร ใสสด สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5565 2877
ส.ต.ท.ภัคคินันท์ ภูเขียว ผบ.หมู่ฯ ปรก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 0018 1913
ส.ต.ต.วิทวัส เกษตรเอี่ยม ผบ.หมู่ฯ ปรก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 1047 8466


การรายงาน ศอ.จร.ภ.จว.บุรีรัมย์

รายงานแผนการใช้กำลังพลและอุปกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (รายงานก่อนวันที่ 6 พ.ย.61)