รายนามผู้บังคับบัญชาอดีต-ปัจจุบัน

 


รองผู้บังคับการ หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ต.อ.สุเทพ ช่วงงาม
1ธ.ค.2533-2ต.ค.2535
พ.ต.อ.อุทิศ คิดถูก
2ต.ค.2535-23ม.ค.2537
พ.ต.อ.บำรุง สุขพานิช
23ม.ค.2537-1มี.ค.2538

 


ผู้บังคับการ หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.ธีระ ชำนาญหมอ
1มี.ค.2538-1ม.ค.2543
พล.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์
2ต.ค.2543-1ต.ค.2445
พล.ต.ต.อำนวย มหาผล
1ต.ค.2545-30ก.ย.2547
พล.ต.ต.ประพัฒธ์ ศิริวัฒน์
1ต.ค.2547-3พ.ย.2549
พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข
3พ.ย.2549-30ก.ย.2550
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิชัยสุข
1ต.ค.2550-30พ.ค.2551
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี
31พ.ค.2551-30ก.ย.2551
พล.ต.ต.สมบัติ คงพิบูลย์
1ต.ค.2551-30ก.ย.2554
พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่
30ธ.ค.2554-30ก.ย.2556
พล.ต.ต.ชัยเดช ปานรักษา
1ต.ค.2556-30ก.ย.2557
พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์
1ต.ค.2557-25มิ.ย.2558
พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม
26มิ.ย.2558-30ก.ย.2558
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
1ต.ค.2558-30ก.ย.2560
พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล
1ต.ค.2560-30ก.ย.2561
พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ
1ต.ค.2561-30ก.ย.2562
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
1ต.ค.2562-30ก.ย.2563
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
1ต.ค.2563-ปัจจุบัน