พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของ   ภ.จว.บุรีรัมย์
หน่วยงานหน่วยงานสถานที่ตั้ง สภ.พื้นที่รับผิดชอบหมายเหตุ
(ระดับ ภ.จว.)(ระดับ สภ.)ตำบลอำเภอ
ภ.จว.บุรีรัมย์๑. สภ.เมืองบุรีรัมย์อ.เมืองบุรีรัมย์๑. ตำบลในเมืองบุรีรัมย์อ.เมืองบุรีรัมย์
๒. ตำบลเสม็ดอ.เมืองบุรีรัมย์
๓. ตำบลสะแกซำอ.เมืองบุรีรัมย์
๔. ตำบลกระสังอ.เมืองบุรีรัมย์
๕. ตำบลบ้านบัวอ.เมืองบุรีรัมย์
๗. ตำบลชุมเห็ดอ.เมืองบุรีรัมย์
๘. ตำบลอิสาณอ.เมืองบุรีรัมย์
๙. ตำบลหนองตาดอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๐. ตำบลสวายจีกอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๑. ตำบลบ้านยางอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๒. ตำบลบัวทองอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๓. ตำบลถลุงเหล็กอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๔. ตำบลพระครูอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๕. ตำบลกลันทาอ.เมืองบุรีรัมย์
๑๖. ตำบลหลักเขตอ.เมืองบุรีรัมย์
๒. สภ.หนองสองห้องต.สองห้อง   อ.เมืองบุรีรัมย์๑. ตำบลสองห้องอ.เมืองบุรีรัมย์
๒. ตำบลลุมปุ๊กอ.เมืองบุรีรัมย์
๓. ตำบลสะแกโพรงอ.เมืองบุรีรัมย์
๔. ตำบลเมืองฝางอ.เมืองบุรีรัมย์
๓. สภ.ลำปลายมาศอ.ลำปลายมาศ๑. ตำบลผไทรินทร์อ.ลำปลายมาศ
๒. ตำบลหนองคูอ.ลำปลายมาศ
๓. ตำบลโคกสะอาดอ.ลำปลายมาศ
๔. ตำบลโคกกลางอ.ลำปลายมาศ
๕. ตำบลบ้านยางอ.ลำปลายมาศ
๖. ตำบลโคกล่ามอ.ลำปลายมาศ
๗. ตำบลหินโคนอ.ลำปลายมาศ
๘. ตำบลหนองโดนอ.ลำปลายมาศ
๙. ตำบลลำปลายมาศอ.ลำปลายมาศ
๑๐. ตำบลหนองกระทิงอ.ลำปลายมาศ
๔. สภ.ทะเมนชัยต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ๑. ตำบลทะเมนชัยอ.ลำปลายมาศ
๒. ตำบลตลาดโพธิ์อ.ลำปลายมาศ
๓. ตำบลแสลงพันอ.ลำปลายมาศ
๔ ตำบลหนองบัวโคกอ.ลำปลายมาศ
๕. ตำบลเมืองแฝกอ.ลำปลายมาศ
๖. ตำบลบุโพธิ์อ.ลำปลายมาศ
๕. สภ.ประโคนชัยอ.ประโคนชัย๑. ตำบลประโคนชัยอ.ประโคนชัย
๒. ตำบลปังกูอ.ประโคนชัย
๓. ตำบลไพศาลอ.ประโคนชัย
๔. ตำบลละเวี้ยอ.ประโคนชัย
๕. ตำบลโคกมะขามอ.ประโคนชัย
๖. ตำบลบ้านไทรอ.ประโคนชัย
๗. ตำบลตะโกตาพิอ.ประโคนชัย
๘. ตำบลหนองบอนอ.ประโคนชัย
๙. ตำบลโคกตูมอ.ประโคนชัย
๑๐. ตำบลโคกม้าอ.ประโคนชัย
๑๑. ตำบลโคกย่างอ.ประโคนชัย
๑๒. ตำบลสี่เหลี่ยมอ.ประโคนชัย
๑๓. ตำบลปะทัดบุอ.ประโคนชัย
๑๔. ตำบลแสลงโทนอ.ประโคนชัย
๖. สภ.บ้านบัวต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย๑. ตำบลจรเข้มากอ.ประโคนชัย
๒. ตำบลเขาคอกอ.ประโคนชัย
๗. สภ.สตึกอ.สตึก๑. ตำบลสตึกอ.สตึก
๒. ตำบลนิคมอ.สตึก
๓. ตำบลทุ่งวังอ.สตึก
๔. ตำบลร่อนทองอ.สตึก
๕. ตำบลดอนมนต์อ.สตึก
๖. ตำบลสนามชัยอ.สตึก
๗. ตำบลท่าม่วงอ.สตึก
๘. ตำบลสะแกอ.สตึก
๙. ตำบลกระสังอ.สตึก
๘. สภ.ชุมแสงต.ชุมแสง อ.สตึก๑. ตำบลชุมแสงอ.สตึก
๒. ตำบลหนองใหญ่อ.สตึก
๓. ตำบลเมืองแกอ.สตึก
๙. สภ.นางรองอ.นางรอง๑. ตำบลนางรองอ.นางรอง
๒. ตำบลสะเดาอ.นางรอง
๓. ตำบลชุมแสงอ.นางรอง
๔. ตำบลหนองโบสถ์อ.นางรอง
๕. ตำบลหนองกงอ.นางรอง
๖. ตำบลถนนหักอ.นางรอง
๗. ตำบลก้านเหลืองอ.นางรอง
๘. ตำบลบ้านสิงห์อ.นางรอง
๙. ตำบลลำไทรโยงอ.นางรอง
๑๐. ตำบลหัวถนนอ.นางรอง
๑๑. ตำบลหนองยายพิมพ์อ.นางรอง
๑๒. ตำบลทุ่งแสงทองอ.นางรอง
๑๓. ตำบลหนองโสนอ.นางรอง
๑๐. สภ.หนองไทรต.หนองไทร อ.นางรอง๑. ตำบลหนองไทรอ.นางรอง
๒. ตำบลทรัพย์พระยาอ.นางรอง
๑๑. สภ.กระสังอ.กระสัง๑. ตำบลกระสังอ.กระสัง
๒. ตำบลกันทรารมย์อ.กระสัง
๓. ตำบลเมืองไผ่อ.กระสัง
๔. ตำบลสูงเนินอ.กระสัง
๕. ตำบลหนองเต็งอ.กระสัง
๖. ตำบลบ้านปรืออ.กระสัง
๗. ตำบลสองชั้นอ.กระสัง
๑๒. สภ.ลำดวนต.ลำดวน อ.กระสัง๑. ตำบลลำดวนอ.กระสัง
๒. ตำบลชุมแสงอ.กระสัง
๓. ตำบลห้วยสำราญอ.กระสัง
๔. ตำบลศรีภูมิอ.กระสัง
๑๓. สภ.หนองกี่อ.หนองกี่๑. ตำบลหนองกี่อ.หนองกี่
๒. ตำบลทุ่งกระเต็นอ.หนองกี่
๓. ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอ.หนองกี่
๔. ตำบลบุกระสังอ.หนองกี่
๕. ตำบลเย้ยปราสาทอ.หนองกี่
๖. ตำบลท่าโพธิ์ชัยอ.หนองกี่
๗. ตำบลโคกสูงอ.หนองกี่
๘. ตำบลโคกสว่างอ.หนองกี่
๙. ตำบลดอนอะรางอ.หนองกี่
๑๐. ตำบลเมืองไผ่อ.หนองกี่
๑๔. สภ.บ้านกรวดอ.บ้านกรวด๑. ตำบลบ้านกรวดอ.บ้านกรวด
๒. ตำบลตลาดนิคมปราสาทอ.บ้านกรวด
๓. ตำบลปราสาทอ.บ้านกรวด
๔. ตำบลหินลาดอ.บ้านกรวด
๕. ตำบลจันทบเพชรอ.บ้านกรวด
๑๕. สภ.หนองไม้งามต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด๑. ตำบลหนองไม้งามอ.บ้านกรวด
๒. ตำบลบึงเจริญอ.บ้านกรวด
๑๖. สภ.โคกกระชายต.สายตะกู อ.บ้านกรวด๑. ตำบลสายตะกูอ.บ้านกรวด
๑๗. สภ.โนนเจริญต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด๑. ตำบลโนนเจริญอ.บ้านกรวด
๒. ตำบลเขาดินเหนืออ.บ้านกรวด
๑๘. สภ.คูเมืองอ.คูเมือง๑. ตำบลคูเมืองอ.คูเมือง
๒. ตำบลบ้านแพอ.คูเมือง
๓. ตำบลหนองขมารอ.คูเมือง
๔. ตำบลปะเคียบอ.คูเมือง
๕. ตำบลพรสำราญอ.คูเมือง
๑๙. สภ.หินเหล็กไฟต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง๑. ตำบลหินเหล็กไฟอ.คูเมือง
๒. ตำบลตูมใหญ่อ.คูเมือง
๒๐. สภ.ละหานทรายอ.ละหานทราย๑. ตำบลหนองตะครองอ.ละหานทราย
๒. ตำบลละหานทรายอ.ละหานทราย
๓. ตำบลสำโรงใหม่อ.ละหานทราย
๔. ตำบลหนองแวงอ.ละหานทราย
๕. ตำบลโคกว่านอ.ละหานทราย
๖. ตำบลตาจงอ.ละหานทราย
๒๑. สภ.หนองหงส์อ.หนองหงส์๑. ตำบลหนองหงส์อ.หนองหงส์
๒. ตำบลสระแก้วอ.หนองหงส์
๓. ตำบลห้วยหินอ.หนองหงส์
๔. ตำบลไทยสามัคคีอ.หนองหงส์
๕. ตำบลหนองชัยศรีอ.หนองหงส์
๖. ตำบลเสาเดียวอ.หนองหงส์
๗. ตำบลเมืองฝ้ายอ.หนองหงส์
๘. ตำบลสระทองอ.หนองหงส์
๒๒. สภ.พุทไธสงอ.พุทไธสง๑. ตำบลบ้านจานอ.พุทไธสง
๒. ตำบลพุทไธสงอ.พุทไธสง
๓. ตำบลหายโศกอ.พุทไธสง
๔. ตำบลบ้านยางอ.พุทไธสง
๕. ตำบลบ้านเป้าอ.พุทไธสง
๖. ตำบลบ้านแวงอ.พุทไธสง
๗. ตำบลมะเฟืองอ.พุทไธสง
๒๓. สภ.นาโพธิ์อ.นาโพธิ์๑. ตำบลนาโพธิ์อ.นาโพธิ์
๒. ตำบลศรีสว่างอ.นาโพธิ์
๓. ตำบลบ้านคูอ.นาโพธิ์
๔. ตำบลบ้านดู่อ.นาโพธิ์
๕. ตำบลดอนกอกอ.นาโพธิ์
๒๔. สภ.ปะคำอ.ปะคำ๑ ตำบลปะคำอ.ปะคำ
๒. ตำบลไทยเจริญอ.ปะคำ
๓. ตำบลหนองบัวอ.ปะคำ
๔. ตำบลโคกมะม่วงอ.ปะคำ
๕. ตำบลหูทำนบอ.ปะคำ
๒๕. สภ.เฉลิมพระเกียรติอ.เฉลิมพระเกียรติ๑. ตำบลเจริญสุขอ.เฉลิมพระเกียรติ
๒. ตำบลตาเป๊กอ.เฉลิมพระเกียรติ
๓. ตำบลอีสานเขตอ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๖. สภ.ถาวรต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ๑. ตำบลถาวรอ.เฉลิมพระเกียรติ
๒. ตำบลยายแย้มวัฒนาอ.เฉลิมพระเกียรติ
๒๗. สภ.ห้วยราชอ.ห้วยราช๑. ตำบลห้วยราชอ.ห้วยราช
๒. ตำบลสนวนอ.ห้วยราช
๓. ตำบลสามแวงอ.ห้วยราช
๔. ตำบลเมืองโพธิ์อ.ห้วยราช
๕. ตำบลบ้านตะโกอ.ห้วยราช
๖. ตำบลตาเสาอ.ห้วยราช
๗. ตำบลโคกเหล็กอ.ห้วยราช
๒๘. สภ.พลับพลาชัยอ.พลับพลาชัย๑. ตำบลโคกขมิ้นอ.พลับพลาชัย
๒. ตำบลจันดุมอ.พลับพลาชัย
๓. ตำบลสำโรงอ.พลับพลาชัย
๔. ตำบลพลับพลาชัยอ.พลับพลาชัย
๕. ตำบลสะเดาอ.พลับพลาชัย
๖. ตำบลป่าชันอ.พลับพลาชัย
๒๙. สภ.ชำนิอ.ชำนิ๑. ตำบลชำนิอ.ชำนิ
๒. ตำบลหนองปล่องอ.ชำนิ
๓. ตำบลเมืองยางอ.ชำนิ
๔. ตำบลช่อผกาอ.ชำนิ
๕. ตำบลละลวดอ.ชำนิ
๖. ตำบลโคกสนวนอ.ชำนิ
๓๐. สภ.โนนดินแดงอ.โนนดินแดง๑. ตำบลโนนดินแดงอ.โนนดินแดง
๒. ตำบลลำนางรองอ.โนนดินแดง
๓. ตำบลส้มป่อยอ.โนนดินแดง
๓๑. สภ.โนนสุวรรณอ.โนนสุวรรณ๑. ตำบลโนนสุวรรณอ.โนนสุวรรณ
๒. ตำบลทุ่งจังหันอ.โนนสุวรรณ
๓. ตำบลโกรกแก้วอ.โนนสุวรรณ
๔. ตำบลดงอีจานอ.โนนสุวรรณ
๓๒. สภ.บ้านด่านอ.บ้านด่าน๑. ตำบลบ้านด่านอ.บ้านด่าน
๒. ตำบลโนนขวางอ.บ้านด่าน
๓. ตำบลวังเหนืออ.บ้านด่าน
๔. ตำบลปราสาทอ.บ้านด่าน
๓๓. สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์อ.บ้านใหม่ไชยพจน์๑. ตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๒. ตำบลหนองแวงอ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๓. ตำบลทองหลางอ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๔. ตำบลแดงใหญ่อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๕. ตำบลกู่สวนแต่งอ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๖. ตำบลหนองเยืองอ.บ้านใหม่ไชยพจน์
๓๔. สภ.แคนดงอ.แคนดง๑. ตำบลแคนดงอ.แคนดง
๒. ตำบลสระบัวอ.แคนดง
๓. ตำบลดงพลองอ.แคนดง
๔. ตำบลหัวฝายอ.แคนดง