ผังผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์

พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก นิธิศ ปิติธีรโชติ

พันตำรวจเอก ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ปริญญา พรเดชาพิพัฒ

พันตำรวจเอก ปริญญา พรเดชาพิพัฒ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์

พันตำรวจเอก ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล

พันตำรวจเอก อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก นิรันดร์ แก้วอิน

พันตำรวจเอก นิรันดร์ แก้วอิน

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก สัมภาษณ์ ศรีจันทึก

พันตำรวจเอก ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์