ผังผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก วีรพล  เจริญศิริ

พลตำรวจตรี วีรพล  เจริญศิริ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล

พันตำรวจเอก ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก สุรชัย  สังขพัฒน์

พันตำรวจเอก สุรชัย  สังขพัฒน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก รุทธพล  เนาวรัตน์

พันตำรวจเอก รุทธพล  เนาวรัตน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย

พันตำรวจเอก ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พันตำรวจเอก มนต์ชัย  เหลืองอุทัย

พันตำรวจเอก มนต์ชัย เหลืองอุทัย

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์