ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจระดับ สว.ขึ้นไป
ตำรวจภูธรจังหัวดบุรีรัมย์ Buri Ram Provincial Police
ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์กลาง   0-4461-2123    โทรสารกลาง  0-4461-1199
เว็บไซต์    www.buriram.police.go.th    อีเมล buriram@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผบก.พล.ต.ต.ชาญชัยพงษ์พิชิตกุล0-4461-231108-1876-3535
รอง ผบก.พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณ์08-1976-8811
รอง ผบก.พ.ต.อ.รุทธพลเนาวรัตน์09-8559-9914
รอง ผบก.พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ภัทรศรีวงษ์ชัย08-1660-8494
นายตำรวจประจำสำนักงานร.ต.อ.อัครวัฒน์ไวรโชติธนัน0-4461-231108-1074-8144
นายตำรวจติดตามร.ต.อ.วชิรวิทย์พวงประโคน0-4461-231108-2419-6515
ฝ่ายอำนวยการ  โทรศัพท์กลาง 0-4461-2123 โทรสารกลาง 0-4461-1199
ผกก.พ.ต.อ.ประยูรศาลาทอง09-7995-4245
รอง ผกก.พ.ต.ท.สุขุมขันตินุกูลธานนท์08-1879-4184
รอง ผกก.พ.ต.ท.นริสรวมภักดี08-0720-6996
สว.พ.ต.ท.ประมาณอภัยจิตร0-4462-164409-5353-8787
สว.พ.ต.ต.บรรลือหะสูง0-4462-164208-5682-3550
สว.พ.ต.ท.พรเทพพิชัยกุล0-4462-164308-8919-4256
สว.พ.ต.ท.หญิงภคมณธนากนกภรณ์0-4462-164508-1725-4345
สว.พ.ต.ท.ณัฐภัทรใสสด0-4461-423909-5565-2877
สว.พ.ต.ต.ดาวลอยโฉมห่วง0-4461-416808-1903-6678
สว.พ.ต.ต.เดชณรงค์รุ่งรัตนรังสี0-4462-164209-4856-1964
กองกำกับการสืบสวน  โทรศัพท์กลาง  0-4462-1641
ผกก.สืบสวนพ.ต.อ.อดุลย์ชัยประสิทธิกุล0-4462-164108-3100-7595
รอง ผกก.สืบสวนพ.ต.ท.ดนุภัทรขวัญพสุมนต์0-4462-100508-9479-5555
รอง ผกก.สืบสวนพ.ต.ท.สาธิตสถิตถาวร0-4462-100508-1842-5737
รอง ผกก.สืบสวนพ.ต.ท.ไกรสรอินไชย0-4462-100508-4730-1686
สว.กก.สืบสวนพ.ต.ท.กรกชจงนิมิตรสถาพร0-4462-1641652744587
สว.กก.สืบสวนพ.ต.ท.รัฐวิชญ์ธีรสิริพัฒน์0-4462-100509-3525-7474
สว.กก.สืบสวนพ.ต.ท.ยุทธศักดิ์คำศักดิ์ดา08-9235-9200
สว.กก.สืบสวนพ.ต.ต.สุชินวัดจะโป๊ะ0-4462-164108-1725-5315
สว.กก.สืบสวนพ.ต.ต.สุชาติวิชาสวัสดิ์0-4462-164108-2605-7292
สว.กก.สืบสวนพ.ต.ต.อภิภูจูประโคนสุข0-4462-164109-2599-5124
กลุ่มงานสอบสวน  โทรศัพท์กลาง  0-4461-2511
ผกก.(สอบสวน)พ.ต.อ.ไพศาลสุวรรณทา0-4461-251109-4456-5915
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.บัญชาศรีอนันต์0-4461-251108-6622-0693
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สมบัติศรีสังวรณ์0-4461-251109-0925-4842
สภ.เมืองบุรีรัมย์   ที่อยู่ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์กลาง 0-4461-2240    โทรสาร 0-4461-2240
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ศรีเสริม0-4461-224008-1983-3607
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ศิริวัฒน์สมกิจศิริ0-4461-224008-9716-5995
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ภานุวัฒน์มากมูล0-4461-224009-0043-9999
รอง ผกก.จร.พ.ต.ท.ชัยพรร่มโพธิ์0-4461-224008-1012-4014
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ไชยาสระโสม0-4461-224006-1929-1989
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.อดิชาติมีสา0-4461-224008-1878-6108
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ชาญณรงค์พรหมมา0-4461-224008-9517-5799
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.พุฒิพงศ์วารินทร์0-4461-224008-3552-6669
สว.อก.พ.ต.ท.กิตติศักดิ์สุวรรณธาดา0-4461-224006-2346-2698
สว.สส.พ.ต.ท.เอกลักษณ์ดิเรกกุล0-4461-231108-1828-6044
สว.จร.พ.ต.ท.อานนท์เหล็กดี0-4461-224008-9280-5653
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.อาวุฒิอ่อนวรรณะ0-4461-224008-5764-2869
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ไชยาแก้วยก0-4461-224008-6261-9939
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.นิรันดรสุขสกุล0-4461-224008-1854-2869
สวป.พ.ต.ต.ธนานนท์ไชยสิน0-4461-224009-3512-0722
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.สุรเดชประสงใด0-4461-224009-8197-5080
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ยงยุทธรัศมี0-4461-224008-7281-5544
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.อลงกรณ์ภูขะมา0-4461-224008-2565-0012
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ณิชธรปูรณะปัญญา0-4461-224008-7415-5264
สภ.นางรอง    ที่อยู่ 33 ซอย มิตรอารีย์ ถนนสังขกาจประชานุสรณ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์กลาง  0-4463-1555    โทรสาร  0-4463 -1577
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ภควัตธรรมดี0-4463-155508-1809-0669
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.มานิตย์สร้อยจิตร0-4463-155508-1066-3637
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.เทพบวชกระโทก0-4463-155508-1548-5641
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ชาลีปรังประโคน0-4463-155508-8582-5754
สว.อก.พ.ต.ท.ศุภณัฐสุนทรกูล0-4463-155508-1955-4660
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ศุภศิษฎ์สมศรี0-4463-155508-3114-9583
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.จักรภัทรชมภูกุล0-4463-155508-1977-5039
สวป.พ.ต.ต.สุริโยแก้วบุตรดี0-4463-155508-1487-1678
สว.สส.พ.ต.ต.รังสิวัฒน์กังศรานนท์0-4463-155509-9450-2986
สภ.ประโคนชัย    ที่อยู่  92 หมู่ที่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140
โทรศัพท์กลาง 0-4467-1486    โทรสาร 0-4467-0227
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.เศวตเศวตวิวัฒน์0-4467-148609-9351-6564
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.วิเชียรโพธิ์จันทร์0-4467-148609-4357-8700
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.สุทินหวังกลับ0-4467-148608-1878-3434
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สิริพงษ์ฤทธิ์ไธสง0-4467-148609-2992-1778
สว.อก.พ.ต.ท.รวีพันธ์ปุยะติ0-4467-148608-7261-9932
สวป.พ.ต.ท.โสภณโสกงโสด0-4467-148608-1877-5496
สว.สส.พ.ต.ท.ภักดีศรีทรัพย์0-4467-148609-8648-8473
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.วิชัยอุทธาพงษ์0-4467-148608-6805-5560
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ศิริชัยเจริญศิริ0-4467-148608-1186-9676
สภ.พุทไธสง     ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 1 ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์  31120
โทรศัพท์กลาง  0-4465-5430  โทรสาร  0-4465-5430
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.เสกสรรบุญยรัชนิกร0-4465-543009-7987-8198
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.บุญธรรมสมบูรณ์0-4465-543008-6028-3978
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.นนทพันธ์เมธาจรัสพงศ์0-4465-543008-7253-7041
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.อนิรุทธิ์ผดุงดี0-4465-543008-1878-2204
สวป.พ.ต.ท.บุญชัยกัลโยธิน0-4465-543009-3562-0557
สว.อก.พ.ต.ต.วุฒิพงษ์ปานาลาด0-4465-543008-0720-6633
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ภาสกรโพธิขำ0-4465-543008-1264-2584
สว.สส.พ.ต.ต.ชนะชนดวงพุทธา0-4465-543009-8159-0453
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.บัญชาประจงรอง0-4465-543008-5628-8481
สภ.ลำปลายมาศ      ที่อยู่ 555 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130
โทรศัพท์กลาง  0-4466-1211    โทรสาร  0-4466-1211
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สนองวรรณโคตร0-4466-121108-1876-4136
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ธนะวุฒิหัสวาที0-4466-121108-1878-4579
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.วริษฐ์ดำพลงาม0-4466-121108-9280-9419
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.นภดลแก้วชนะ0-4466-121108-1062-6599
สวป.พ.ต.ท.สรเดชจงสง่ากลาง0-4466-121108-1821-1878
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สมศักดิ์วิเศษดี0-4466-121108-9917-6645
สว.อก.พ.ต.ต.ขิตรักศรีหาญ0-4466-121109-3354-9114
สว.สส.พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ศรีรักษา0-4466-121108-9739-1754
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ทรงธรรมศรีวงษ์ชัย0-4466-121108-9713-0036
สภ.สตึก       ที่อยู่ 456 หมู่ที่ 13 ถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
โทรศัพท์กลาง  0-4468-1181  โทรสาร  0-4468-1182
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สัมภาษณ์ศรีจันทึก0-4468-118109-2647-5111
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ยุทธพงษ์รอดนวล0-4468-118108-7879-9949
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ยศวัฒน์มณีวงษ์ชัยกิจ0-4468-118108-6876-7002
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.จำรัสศิริเลี้ยง0-4468-118108-9946-5912
สวป.พ.ต.ท.นิติพงษ์สีทาเลิศ0-4468-118109-5613-8313
สว.สส.พ.ต.ท.สามารถหมายสม0-4468-118109-0248-1767
สว.อก.พ.ต.ต.เสถียรดีสร้อย0-4468-118108-6103-4616
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.เอกพงษ์เดชพรมรัมย์0-4468-118108-8594-5873
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.วิษณุแสนสุข0-4468-118108-8293-5358
สภ.กระสัง     ที่อยู่ 211 หมู่ที่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160
โทรศัพท์กลาง 0-4469-1318    โทรสาร 0-4469-1318
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.วิษณุอาภรณ์พงษ์0-4469-131808-7673-4444
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธีระยุทธสามใจ0-4469-131808-7456-1437
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ศุภกฤตคุณประทุม0-4469-131808-3725-9511
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ธัชพลชิณวงศ์0-4469-131806-4153-9444
สว.อก.พ.ต.ท.ไตรรงค์รักพุดซา0-4469-131809-0191-4995
สวป.พ.ต.ท.อนันต์สุนสันเขต0-4469-131808-9045-2018
สว.สส.พ.ต.ท.ประพันธ์ขำเอนก0-4469-131808-1977-0352
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ศักดิ์ชัยทองม้วน0-4469-131808-6250-2293
สภ.ละหานทราย     ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170
โทรศัพท์กลาง  0-4464-9006     โทรสาร 0-4465-6242
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ทัพวงษ์0-4464-900608-1879-4344
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.อุทัยดอกไม้0-4464-900608-9945-4613
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.จักรกริชรังพงษ์0-4464-900608-9280-7357
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ปรีดาบุญทน0-4464-900606-2958-9541
สว.อก.พ.ต.ท.วรประสิทธิ์นิยมาภา0-4464-900608-1305-2771
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.มานพทองพลับพลา0-4464-900608-1062-7623
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ไชยาจรุงจิตประเสริฐ0-4464-900609-1012-7678
สวป.พ.ต.ต.เอนกพิมภักดี0-4464-900608-4498-3300
สภ.บ้านกรวด      ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180
โทรศัพท์กลาง 0-4467-9070   โทรสาร 0-4467-9070
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.กัมพลวงษ์สงวน0-4467-907008-3129-0110
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.โสพิศองอาจ0-4467-907008-1160-8118
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.อนุสรณ์ทองดวง0-4467-907006-2548-6654
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ชัยวัฒน์นันทะเสนา0-4467-907009-5036-6181
สว.อก.พ.ต.ท.วัลลภปักสาร0-4467-907009-5604-0432
สวป.พ.ต.ท.ฉัตรมงคลวงศ์จำปา0-4467-907008-5419-6999
สว.สส.พ.ต.ท.กิตติพงษ์มีเสน0-4467-907009-0212-2897
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ภาคภูมิวิชชุเมธาลักษณ์0-4467-907008-2415-3651
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.วิศิษฐชิณปัตร0-4467-907009-3070-9016
สภ.หนองกี่     ที่อยู่ 243 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31210
โทรศัพท์กลาง  0-4464-1200   โทรสาร  0-4464-1200
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ธีรพลยมนา 0-4464-120008-9978-2691
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.อนันต์ทองบรรเทิง0-4464-120008-7810-6356
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.วรรณยาวรณ์โยธาราช0-4464-120008-1282-6711
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ดำรงศักดิ์เติมสุข0-4464-120008-8348-5188
สว.อก.พ.ต.ท.กฤดินิลกลาง0-4464-120008-9284-2002
สวป.พ.ต.ต.พีรพลหวลระลึก0-4464-120008-4607-0234
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ธงชัยกล้าหาญ0-4464-120009-6667-2345
สว.สส.พ.ต.ต.สยามสารศรี0-4464-120008-9625-9560
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.กิตติสอดโคกสูง0-4464-120009-2746-1555
สภ.คูเมือง   ที่อยู่ 57 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190
โทรศัพท์กลาง  0-4469-9115   โทรสาร 0-4469-9115
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์แพ่งศรีสาร0-4469-911508-1266-3450
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.วรวิทย์หนูสนั่น0-4469-911508-1821-7546
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ประกอบชัยปิดตะคุ0-4469-911506-3536-9492
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สิทธิ์หวังสุขกลาง0-4469-911509-0895-2024
สว.อก.พ.ต.ต.กำธรแสนประสิทธิ์0-4469-911508-1660-7732
สวป.พ.ต.ต.ประจวบสุดาเดช0-4469-911508-8582-8595
สว.สส.พ.ต.ต.ราชศักดิ์เชียรรัมย์0-4469-911508-4961-2323
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.ชนะมารเต็นปักษี0-4469-911508-7032-9666
สภ.นาโพธิ์      ที่อยู่ 179 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31230
โทรศัพท์กลาง  0-4462-9363  โทรสาร 0-4462-9363
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ศิลปชัยพงศ์วัชรจินดา0-4462-936309-3353-9249
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์เถียรกิตติพงศ์0-4462-936308-1613-1341
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.วันรบสมศักดิ์0-4462-936308-1304-2000
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ประภาสพวงศรี0-4462-936306-1032-8279
สว.อก.พ.ต.ท.ประสิทธิ์วงค์เหล็ก0-4462-936308-3355-9628
สวป.พ.ต.ท.บุญรักษานิยันตัง0-4462-936309-0837-7591
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ปรีดาเจริญราช0-4462-936308-7956-2166
สว.สส.พ.ต.ต.มนัสถุนนอก0-4462-936308-8124-8119
สภ.หนองหงส์    ที่อยู่ 191 หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31240
โทรศัพท์กลาง  0-4466-9100   โทรสาร 0-4466-9100
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.วิราชคำรินทร์0-4466-910008-9709-7997
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ยงยศซื่อสัตย์คมสัน0-4466-910008-0411-9696
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ประเสริฐกระจาย0-4466-910008-9720-1555
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ชานนท์จันทร์เพ็ญ0-4466-910008-1066-4886
สว.สส.พ.ต.ท.ไพรัตน์คุ้มแวง0-4466-910008-9779-2608
สวป.พ.ต.ต.ชูเกียรติปัดตาเทสัง0-4466-910008-1760-1931
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ผิวผุย0-4466-910008-4518-9387
สว.อก.พ.ต.ต.รุ่งทิพย์รบศึก0-4466-910008-1141-2018
สภ.ปะคำ     ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31220
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4464-6055    โทรสาร 0-4465-4347
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.ว่าง
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.นิธิกรจันสิน0-4464-605508-6567-9654
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สงวนการเพียร0-4464-605508-7245-2564
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.สุพลมีศิลป์0-4464-605509-8102-5323
สวป.พ.ต.ท.จักรชัยเชื้อเจริญ0-4464-605509-8362-7862
สว.สส.พ.ต.ท.สัญญาอุทุมพร0-4464-605508-2560-5898
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.อภิศักดิ์แสงดาว0-4464-605508-1063-1064
สว.อก.พ.ต.ต.ภัทรพลรัตนวรรณ0-4464-605509-3492-8793
สภ.ห้วยราช    ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์กลาง 0-4469-6014   โทรสาร 0-4469-6014
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.อัษฎไณยป้องกัน0-4469-601409-0245-4549
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.อนุชาสินค้า0-4469-601409-2258-1548
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ไกรยสิทธิ์ออมไธสง0-4469-601408-1967-1748
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.มนัสวุฒิบรรยงค์0-4469-601409-0272-5252
สว.อก.พ.ต.ท.วินัยพันธุ์นิน0-4469-601409-6027-3199
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ชาญชัยเลิศยุทธ์ลีประโคน0-4469-601408-6899-9207
สวป.พ.ต.ต.โกศลผลพยุง0-4469-601408-0105-1224
สว.สส.พ.ต.ต.ชัยพฤกษ์แผ้วพลสง0-4469-601409-8465-3599
สภ.พลับพลาชัย    ที่อยู่  7 หมู่ที่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31250
โทรศัพท์กลาง 0-4460-8088   โทรสาร 0-4460-8032
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สมนึกเจียมจังหรีด0-4460-808808-1967-8852
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.โชคชัยชำนาญทาง0-4460-808808-0721-5852
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ศักย์วริศภัณฑะประทีป0-4460-808808-5493-9312
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ยุทธนาหาญมานพ0-4460-808808-1955-2675
สวป.พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์หาญยิ่ง0-4460-808808-0721-1199
สว.สส.พ.ต.ท.อิทธิแหวนโคกสูง0-4460-808809-3469-7061
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สาครแซกรัมย์0-4460-808808-9282-5511
สว.อก.พ.ต.ต.บุญปลูกกัณหา0-4460-808808-1066-3364
สภ.โนนสุวรรณ      ที่อยู่ 85 หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์กลาง 0-4460-7186  โทรสาร 0-4460-7186
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ชวาลอุทัยพันธุ์0-4460-718608-1999-2040
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.เฉลิมศักดิ์ไชยณรงค์ศักดิ์0-4460-718608-7779-0970
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ชัชชานนสิงห์ไพร0-4460-718606-1061-4039
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.นนท์ธวัชพงศ์เลิศโกศล0-4460-718608-1878-1230
สว.อก.พ.ต.ท.สมพรงิมขุนทด0-4460-718608-5827-7506
สวป.พ.ต.ท.ประทีปสมกำพี้0-4460-718608-6871-1145
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.จิระวินเรืองบุญ0-4460-718609-1832-9461
สว.สส.พ.ต.ต.ไพทูลสวัสดิ์เอื้อ0-4460-718609-8142-7040
สภ.โนนดินแดง  ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31260
โทรศัพท์กลาง  0-4460-6250  โทรสาร  0-4460-6250
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.ว่าง
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ปิติพรภูมิสามพราน0-4460-625008-6323-7626
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ทองปอนปานทอง0-4460-625008-1684-7222
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สืบสกุลสรสิริ0-4460-625008-9812-2557
สว.อก.พ.ต.ต.วิบูลย์พูนผล0-4460-625008-7957-3220
สวป.พ.ต.ต.ศักดิ์สิทธิ์นะรัฐกิจ0-4460-625009-9696-0579
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.เทอดไทธนณรงค์0-4460-625009-8189-8781
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.สืบวงศ์สุดหนองบัว0-4460-625009-7312-3319
สว.สส.พ.ต.ต.สมยงค์แพงงาม0-4460-625008-0007-1694
สภ.ชำนิ    ที่อยู่ 175 หมู่ที่ 8 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์กลาง 0-4460-9091   โทรสาร 0-4460-9091
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สมศักดิ์นิเต็ม0-4460-909108-1814-1785
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.วิชมัยจำลองศุภลักษณ์0-4460-909108-1976-2027
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.วรโชติสุกใส0-4460-909108-9579-2963
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สำราญศรีพลกรัง0-4460-909108-1547-1790
สวป.พ.ต.ท.พงศ์จรัสรัตนธรรมเมธี0-4460-909108-6265-1682
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สรคมราชประโคน0-4460-909106-2197-8571
สว.อก.พ.ต.ต.ไพรัตน์ประนามะเส0-4460-909108-6878-9012
สว.สส.พ.ต.ต.โรจน์เสาทอง0-4460-909108-5771-2980
สภ.เฉลิมพระเกียรติ   ที่อยู่ 185 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์กลาง  0-4462-8171  โทรสาร 0-4462-8171
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.ว่าง
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.วชิรวิทย์นาคศิริธรรมคุณ0-4462-817106-2396-1953
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.คมกฤชเอกโพธิ์0-4462-817106-3591-6424
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.นิยมทรายฉิมพลี0-4462-817108-9846-4370
สว.อก.พ.ต.ท.ชัยยันต์เพชรโกมล0-4462-817109-4286-2396
สวป.พ.ต.ท.ธีระศักดิ์สีแสง0-4462-817108-1313-2887
สว.สส.พ.ต.ท.สุวิทย์ภูมิประโคน0-4462-817108-1999-7277
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.บุระทิพย์อักษร0-4462-817109-4525-9664
สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์    ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120
โทรศัพท์กลาง  0-4461-0972  โทรสาร 0-4461-0972
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สมยศพื้นชัยภูมิ0-4461-097208-1977-8958
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.กอบชัยสองจันทึก0-4461-097208-9949-3105
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.นิลกาฬพรศักดิ์0-4461-097208-0480-6878
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.พิเชษฐ์แก้วไธสง0-4461-097208-1878-7004
สว.อก.พ.ต.ท.กิตติวุฒิคงฤทธิ์0-4461-097209-0221-8991
สวป.พ.ต.ท.ทศพลลุนกำพี้0-4461-097208-8045-3484
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สันต์เทียมวงศ์0-4461-097209-8229-4541
สว.สส.พ.ต.ต.สุรพงศ์ปะรินรัมย์0-4461-097208-6144-6833
สภ.บ้านด่าน    ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์กลาง 0-4466-4016   โทรสาร 0-4466-4016
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ก้องชาติเลี้ยงสมทรัพย์0-4466-401609-4502-5987
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ไพฑูรย์โนใหม่0-4460-217808-1321-1994
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.แดนคงพลปาน0-4466-401609-7491-5365
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ภูบดีศรศิลป์0-4466-401608-1852-0986
สวป.พ.ต.ท.ฉลองชัยสูงเนิน0-4461-251109-4284-3459
สว.สส.พ.ต.ท.ธีรยุทธจรเอ้กา0-4466-401608-1186-9676
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.วัฒนามางาม0-4461-226908-1967-0057
สว.อก.พ.ต.ต.บุญเลยเกิดดี0-4466-401608-5205-8332
สภ.แคนดง  ที่อยู่ 238 หมู่ที่ 11 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
โทรศัพท์กลาง  0-4419-3066   โทรสาร  0-4419-3066
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.วชิรวิทย์วรรณธาณี0-4419-306606-3759-8585
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ถนอมพาจันทึก0-4419-306608-1790-2675
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ศุภชัยศรีหาจันทร์0-4419-306609-8949-7719
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ธนาคมสาธรพิทักษ์0-4419-306608-8581-5274
สว.อก.พ.ต.ท.ธนวัฒน์วัฒนะ0-4419-306606-3793-9881
สวป.พ.ต.ท.จิระวิทย์รัตนะวรรณ์0-4419-306608-4725-5936
สว.สส.พ.ต.ท.เดชากัณหาไชย0-4419-306608-9845-5486
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ประยูรฤทธิ์ตา0-4419-306606-2671-4104
สภ.ทะเมนชัย   ที่อยู่ 153 หมู่ที่ 7 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130
โทรศัพท์กลาง 0-4418-7112   โทรสาร 0-4418-7112
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.บุญสินธุ์ผดุงสุข0-4418-711208-9426-7589
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.เสรีคงยืนยง0-4418-711206-4262-4545
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธวัชชัยสร้อยสวัสดิ์0-4418-711208-0566-1954
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.มติพจน์สุทธิวงศ์0-4418-711209-7342-1869
สว.อก.พ.ต.ท.หญิงปัทมาภรณ์แก้วน่วม0-4418-711208-1976-3631
สวป.พ.ต.ท.อภิชิตเอการัมย์0-4418-711209-8825-3365
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.เฉลียวพยัคฆกุล0-4418-711209-3068-2467
สว.สส.พ.ต.ต.พิทักษ์สหัสนา0-4418-711208-6259-4765
สภ.หนองสองห้อง  ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์กลาง  0-4418-4201  โทรสาร  0-4418-4201
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สมชัยโสภณปัญญาภรณ์0-4418-420108-6873-6195
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ศิลปกรศรีมั่นดี0-4418-420109-3309-5353
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ตังอำนวย0-4418-420108-4411-5656
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สำราญแสงรัมย์0-4418-420109-2454-6539
สว.อก.พ.ต.ท.สุรินทร์เทียมแสน0-4418-420108-1548-3476
สว.สส.พ.ต.ท.วรกรชาไธสง0-4418-420106-3287-9492
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ไวพจน์สุชาครีย์กุล0-4418-420108-3914-5419
สวป.พ.ต.ต.กฤษกรหานุสิงห์0-4418-420108-1548-3476
สภ.ลำดวน  ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31160
โทรศัพท์กลาง  0-4469-1982     โทรสาร  0-4469-1982
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.ยุทธนาไตรทิพย์ 0-4469-198209-0613-6005
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.วิมลวรรณาลัย 0-4469-198208-1901-3628
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.วิชัยฉายไธสง 0-4469-198208-3366-4220
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.สอาดโล่ห์แจ่ม 0-4469-198208-1760-2746
สวป.พ.ต.ท.ประสงค์สุมหิรัมย์ 0-4469-198209-1834-5236
สว.สส.พ.ต.ท.วิเชียรอุ่นมี 0-4469-198208-1991-1651
สว.อก.พ.ต.ต.สมควรว่าเร็วดี 0-4469-198208-5631-9181
สว.(สอบสวน)พ.ต.ต.อัศวินการเรียน 0-4469-198209-4541-5867
สภ.บ้านบัว    ที่อยู่ 299 หมู่ที่ 16 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140
โทรศัพท์กลาง 0-4463-4958  โทรสาร 0-4463-4958
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
ผกก.พ.ต.อ.สุทธิภู่หริย์วงศ์สุข0-4463-495808-1111-7099
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.ควรคิดชวนจิต0-4463-495808-1669-5648
รอง ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.อาณาจักรพานนนท์0-4463-495809-6220-5732
รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.จิรวัฒน์เรืองอุดมทรัพย์0-4463-495809-4358-9567
สว.อก.พ.ต.ท.ภูษิตเกตุสูงเนิน0-4463-495808-1921-6052
สวป.พ.ต.ท.อำนาจชัยช่วย0-4463-495808-9585-7448
สว.สส.พ.ต.ท.ปฏิพัทธ์เหนือคูเมือง0-4463-495809-8919-3635
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สมบูรณ์ดีเกษม0-4463-495808-8127-5464
สภ.หินเหล็กไฟ  ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190
โทรศัพท์กลาง  0-4465-9081   โทรสาร  0-4465-9081
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สวญ.พ.ต.ท.พุทธรักษ์อารยะรังษี0-4465-908108-9627-4035
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สุวิทย์สีทา0-4461-224009-3431-3915
สวป.พ.ต.ต.สิงหาสุตาสุข0-4464-120009-3324-4223
สว.สส.พ.ต.ต.ธวัชชัยโป๊ะโดย0-4469-911508-0658-7788
สภ.โคกกระชาย  ที่อยู่ 75 หมู่ที่ 13 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180
โทรศัพท์กลาง  0-4466-6174      โทรสาร   0-4466-6174
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สวญ.พ.ต.ท.สยามเกียรติบรรจง0-4466-617409-8485-8000
สวป.พ.ต.ท.สุชาตินาสารีย์0-4466-617406-4161-9774
สว.สส.พ.ต.ท.นิวัฒน์อาทวัง0-4466-617409-8572-8767
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ประกิจชอบขยัน0-4466-617408-1282-4414
สภ.ถาวร   ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 2 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31170
โทรศัพท์กลาง 0-4419-2157   โทรสาร 0-4419-2157
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สวญ.พ.ต.ท.ทีฆโชติชัยพชรโชติ0-4419-215708-3989-4549
สวป.พ.ต.ท.ไกรสวัสดิ์มิ่งขวัญทอง0-4419-215709-7341-2413
สว.สส.พ.ต.ท.ภสุบุริภัณฑ์0-4419-215708-1561-7757
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.สุรศักดิ์สายสิงห์0-4419-215708-1878-5496
สภ.ชุมแสง    ที่อยู่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
โทรศัพท์กลาง 0-4463-4850   โทรสาร 0-4463-4850
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สวญ.พ.ต.ท.วิศิษฏ์บัวสง่าวงศ์0-4463-485009-1043-5102
สวป.พ.ต.ท.พิสัณฑ์บูชารัมย์0-4463-485009-0989-2617
สว.(สอบสวน)พ.ต.ท.ศักดิ์ณรงค์เจนการ0-4463-485008-6249-3999
สว.สส.พ.ต.ต.วิภักดิ์เที่ยงคาม0-4463-485008-7873-9333
สภ.หนองไม้งาม  ที่อยู่ 125 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31180
โทรศัพท์กลาง 0-4467-9989  โทรสาร  0-4467-9989
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สว.พ.ต.ท.จักรพงศ์ทาสุวรรณ0-4467-998909-2995-4456
สภ.โนนเจริญ   ที่อยู่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31180
โทรศัพท์กลาง 0-4466-6632  โทรสาร  0-4466-6632
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สว.พ.ต.ท.วิเชียรพรหนองแสน0-4466-663208-1790-5317
สภ.หนองไทร    ที่อยู่ 130/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์กลาง  0-4463-4921   โทรสาร 0-4436-4921
ตำแหน่ง/สังกัดยศชื่อชื่อสกุลที่ทำงาน(ภายใน)มือถือ
สว.พ.ต.ท.ภูวดิทปิติภัทรชนากร0-4463-492108-5857-0354