BURIRAM POLICE

พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน

..เข้าสู่เว็บไซต์..

เกี่ยวกับเรา


ประวัติการจัดตั้ง

ปี พ.ศ.2482 กรมตำรวจได้มีประกาศจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่ควบคุม ดูแลการบริหารงานตำรวจในจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น เรียกว่า “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์” มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้กำกับการเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ คนแรก คือ พันตำรวจตรีหลวงสุวรรณเมืองแมน และได้มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต่อ ๆ กันมา โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองบังคับการตำรวจภูธร 4 จังหวัดนครราชสีมา

ปี พ.ศ.2533 ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่ากองบังคับการ เรียกชื่อหน่วยงานว่า “ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ รองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้บังคับการหัวหน้าคนแรก คือ พันตำรวจเอกเสริมศักดิ์ แก้วกันทา ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองบัญชาการตำรวจภูธร 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี พ.ศ.2541กรมตำรวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขึ้นมาใหม่ โดยได้แยกการบังคับบัญชาออกจาก กระทรวงมหาดไทย มาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี โดยตรงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “กรมตำรวจ” เป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดชั้น 1 มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์คนแรก คือ พลตำรวจตรี ธีระ ชำนาญหมอ ขึ้นการบังคับบัญชากับ ตำรวจภูธรภาค 3 (จังหวัดนครราชสีมา) และตำรวจภูธรภาค 3 มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ , บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศีรสะเกษ, ยโสธร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์


...

พลตำรวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

...

พันตำรวจเอก ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

...

พันตำรวจเอก สุรพล มุ่งมา

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

...

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

...

พันตำรวจเอก ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

...

พันตำรวจเอก สุรชัย สังขพัฒน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

...

พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลภาพกิจกรรม


ข้อมูลสถานีในสังกัด


#

ลิ๊งเว็บไซต์

ยศ – ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ

รายงานผลการปฎิบัติงาน

1

ภ.จว.บุรีรัมย์

พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

0-4461-2311

0-4461-2311

บรรยายสรุป ภ.จว.บุรีรัมย์.pdf

2

สภ.เมืองบุรีรัมย์

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม

ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

0-4461-2240

08-1983-3607

...

3

สภ.นางรอง

พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง

ผกก.สภ.นางรอง

0-4463-1555

08-1845-4565

...

4

สภ.ประโคนชัย

พ.ต.อ. นิคม โชติทวีศักดิ์

ผกก.สภ.ประโคนชัย

0-4467-1486

08-1967-1837

...

5

สภ.พุทไธสง

พ.ต.อ.มนต์ชัย เหลืองอุทัย

ผกก.สภ.พุทไธสง

0-4465-5430

08-1878-1536

...

6

สภ.ลำปลายมาศ

พ.ต.อ.ณรงค์ เกตุบรรจง

ผกก.สภ.ลำปลายมาศ

0-4462-3021

08-5491-9900

...

7

สภ.สตึก

พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย

ผกก.สภ.สตึก

0-4468-1181

08-1876-4136

...

8

สภ.กระสัง

พ.ต.อ.สุชาติ ละลี

ผกก.สภ.กระสัง

0-4469-1318

08-3668-1152

...

9

สภ.ละหานทราย

พ.ต.อ.นพรัตน์ บัวสาย

ผกก.สภ.ละหานทราย

0-4464-9006

08-1948-0191

...

10

สภ.บ้านกรวด

พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร

ผกก.สภ.บ้านกรวด

0-4467-9070

08-1470-8701

...

11

สภ.หนองกี่

พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา

ผกก.สภ.หนองกี่

0-4464-1200

08-1547-1785

...

12

สภ.คูเมือง

พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร

ผกก.สภ.คูเมือง

0-4469-9115

08-1266-3450

...

13

สภ.นาโพธิ์

พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน

ผกก.สภ.นาโพธิ์

0-4462-9363

08-1760-7226

...

14

สภ.หนองหงส์

พ.ต.อ.เชิดชัย เปรมปรีดิ์

ผกก.สภ.หนองหงส์

0-4466-9100

08-1725-6004

...

15

สภ.ปะคำ

พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ

ผกก.สภ.ปะคำ

0-4464-6055

08-1790-9617

...

16

สภ.ห้วยราช

พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์

ผกก.สภ.ห้วยราช

0-4469-6014

08-1999-2040

...

17

สภ.พลับพลาชัย

พ.ต.อ.ทรงยุทธ ซุยสูงเนิน

ผกก.สภ.พลับพลาชัย

0-4460-8088

08-1977-1401

...

18

สภ.โนนสุวรรณ

พ.ต.อ.พิศิษฎ์ ศรีสุพล

ผกก.สภ.โนนสุวรรณ

0-4460-7186

08-1879-4760

...

19

สภ.โนนดินแดง

พ.ต.อ.โสภณ เครือเช้า

ผกก.สภ.โนนดินแดง

0-4460-6250

08-1747-5808

...

20

สภ.ชำนิ

พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม

ผกก.สภ.ชำนิ

0-4460-9091

08-1814-1785

...

21

สภ.เฉลิมพระเกียรติ

พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

0-4462-8171

08-9926-5101

...

22

สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์

พ.ต.อ.สถิตย์ โพธิมาศ

ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์

0-4465-0200

08-1265-7953

...

23

สภ.บ้านด่าน

พ.ต.อ.กรธัช อู๊ดเจริญ

ผกก.สภ.บ้านด่าน

0-4466-4016

08-1879-3131

...

24

สภ.แคนดง

พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก

ผกก.สภ.แคนดง

0-4419-3066

08-1790-3672

...

25

สภ.ทะเมนชัย

พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธิ์

ผกก.สภ.ทะเมนชัย

0-4418-7112

08-8375-6935

...

26

สภ.หนองสองห้อง

พ.ต.อ.ชัชวาล เปาอินทร์

ผกก.สภ.หนองสองห้อง

0-4418-4201

08-9580-7136

...

27

สภ.ลำดวน

พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข

ผกก.สภ.ลำดวน

0-4469-1982

08-1111-7099

...

28

สภ.หินเหล็กไฟ

พ.ต.ท.รัฐพล ป้องกัน

สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ

0-4465-9081

09-0245-4549

...

29

สภ.โคกกระชาย

พ.ต.ท.พุทธรักษ์ อารยะรังษี

สวญ.สภ.โคกกระชาย

0-4466-6174

08-9627-4035

...

30

สภ.ถาวร

พ.ต.ท.ประดิษฐ์ อรุณดี

สวญ.สภ.ถาวร

0-4419-2157

08-1063-9303

...

31

สภ.บ้านบัว

พ.ต.ท.สนอง วรรณโครต

สวญ.สภ.บ้านบัว

0-4460-5227

08-1879-4560

...

32

สภ.ชุมแสง

พ.ต.ท.วิศิษฐ์ บัวสง่าวงศ์

สวญ.สภ.ชุมแสง

0-4460-5225

09-1043-5102

...

33

สภ.หนองไม้งาม

พ.ต.ท.จักรพงศ์ ทาสุวรรณ

สว.สภ.หนองไม้งาม

0-4467-9989

09-2995-4456

...

34

สภ.โนนเจริญ

พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน

สว.สภ.โนนเจริญ

0-4460-5230

08-1790-5317

...

35

สภ.หนองไทร

พ.ต.ท.ภูวดิท ปิติภัทรชนากร

สว.สภ.หนองไทร

0-4463-4921

08-5857-0354

...

หมายเลขโทรศัพท์ประจำงานต่างๆ


สำนักงานผู้บังคับการ

0-4461-2311

งาน 1 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานธุรการ/กำลังพล)

0-4462-1643

งาน 2 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานการข่าว/งานนโยบายและแผน)

0-4462-1642

งาน 3 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานส่งกำลังบำรุง)

0-4462-1644

งาน 4 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (กิจการพลเรือน/งานประชาสัมพันธ์)

0-4461-2123

งาน 5 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานงบประมาณและการเงิน)

0-4462-1645

งาน 6 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานคดีและวินัย)

0-4461-2611

งาน 7 ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

0-4461-2269

        - งานสื่อสาร

0-4461-1199, 0-4461-2123, 0-4460-1971

กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

0-4462-1641, 0-4462-1005

        - หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.กก.สืบสวน)

0-4462-5726

กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

0-4461-2511