หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ที่ทำงาน มือถือ โทรสาร
พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4461-2311 08-1859-7799 0-4461-1199
พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4460-2178 08-1876-2234 0-4461-1199
พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 08-1808-7777 0-4461-1199
พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 08-1876-3535 0-4461-1199
พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 09-5620-5555 0-4461-1199
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 09-8559-9914 0-4461-1199
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 08-1660-8494 0-4461-1199
พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4461-4239 09-6979-9879 0-4461-1199
พ.ต.อ.ภควัต  ธรรมดี ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4462-1641 08-3100-7595 0-4462-1641
พ.ต.อ.สมดุลย์  ลึกประโคน ผกก.สอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4461-2511 08-5415-2882 0-4461-2511
พ.ต.อ.ไพศาล  สุวรรณทา ผกก.สอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4461-2511 08-4832-2828 0-4461-2511
พ.ต.อ.สิริวัฒน์  มงคลปทุม ผกก.สอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 0-4461-2511 09-3382-7764 0-4461-2511
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0-4461-2240 08-1983-3607 0-4461-2240
พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผกก.สภ.นางรอง 0-4463-2015 08-1941-5544 0-4463-1577
พ.ต.อ.นิคม  โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย 0-4467-1486 08-1660-9747 0-4467-0227
พ.ต.อ.มนต์ชัย  เหลืองอุทัย ผกก.สภ.พุทไธสง 0-4465-5430 08-1878-1536 0-4465-5430
พ.ต.อ.ณรงค์ เกตุบรรจง ผกก.สภ.ลำปลายมาศ 0-4466-1211 08-7492-5662 0-4466-1211
พ.ต.อ.พัฒนกุล  บุญหลาย ผกก.สภ.สตึก 0-4468-1181 08-1948-0191 0-4468-1182
พ.ต.อ.สุชาติ ละลี ผกก.สภ.กระสัง 0-4469-1318 09-5494-9028 0-4469-1318
พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.หนองกี่  0-4464-1200  08-9978-2691 0-4464-1200
พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร ผกก.สภ.บ้านกรวด 0-4467-9070 08-1351-7434 0-4467-9070
พ.ต.อ.นพรัตน์ บัวสาย ผกก.สภ.ละหานทราย 0-4464-9006 08-0170-0301 0-4464-9006
พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์  แพ่งศรีสาร ผกก.สภ.คูเมือง 0-4469-9115 08-1266-3450 0-4469-9115
พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ์ ผกก.สภ.ห้วยราช 0-4469-6014 08-1999-2040 0-4469-6014
พ.ต.อ.สถิตย์ โพธิมาศ ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 0-4461-0972 08-1265-7953 0-4465-0200
พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 0-4462-8171 08-6873-6195 0-4462-8171
พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ ผกก.สภ.ปะคำ 0-4464-6055 08-1790-9617 0-4464-6055
พ.ต.อ.โสภณ เครือเช้า ผกก.สภ.โนนดินแดง 0-4460-6250 08-1647-5808 0-4460-6249
พ.ต.อ.พิศิษฎ์ ศรีสุพล ผกก.สภ.โนนสุวรรณ 0-4460-7186 08-1879-4760 0-4460-7186
พ.ต.อ.ทรงยุทธ  ซุยสูงเนิน ผกก.สภ.พลับพลาชัย 0-4460-8088 08-1977-1401 0-4460-8033
พ.ต.ท.คมสัน สายโคกกลาง รรท.ผกก.สภ.หนองหงส์ 0-4466-9100 09-2363-6263 0-4466-9066
พ.ต.อ.สมศักดิ์  นิเต็ม ผกก.สภ.ชำนิ 0-4460-9091 08-1814-1785 0-4469-0091
พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน ผกก.สภ.นาโพธิ์ 0-4462-9363 08-1760-7226 0-4462-9363
พ.ต.อ.กรธัช   อู๊ดเจริญ ผกก.สภ.บ้านด่าน 0-4466-4016 09-4950-9141 0-4466-4016
พ.ต.อ.สัมภาษณ์  ศรีจันทึก ผกก.สภ.แคนดง 0-4419-3066 08-1790-3672 0-4419-3066
พ.ต.อ.สิทธิพล  แสนสุโพธิ์ ผกก.สภ.ทะเมนชัย 0-4418-7112 08-8375-6935 0-4408-7112
พ.ต.อ.ชัชวาล  เปาอินทร์ ผกก.สภ.หนองสองห้อง 0-4418-4201 08-9580-7136 0-4418-4201
พ.ต.อ.สุทธิ  ภู่หริย์วงศ์สุข ผกก.สภ.ลำดวน  0-4469-1982 08-1111-7099 0-4469-1982
พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.บ้านบัว 0-4463-4958 08-1876-4136 0-4463-4958
พ.ต.ท.รัฐพล  ป้องกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 0-4465-9081 09-0245-4549 0-4465-9081
พ.ต.ท.พุทธรักษ์ อารยะรังษี สวญ.สภ.โคกกระชาย 0-4466-6174 08-9627-4035 0-4461-6352
พ.ต.ต.ไกรสวัสดิ์ มิ่งขวัญทอง รรท.สวญ.สภ.ถาวร 0-4419-2157 09-7341-2413 0-4419-2157
พ.ต.ท.วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 0-4463-4850 09-1043-5102 0-4463-4850
พ.ต.ท.จักรพงศ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไม้งาม 0-4467-9989 09-2995-4456 0-4467-9989
พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 0-4466-6632 08-1790-5317 0-4466-6632
พ.ต.ท.ภูวดิท  ปิติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 0-4463-4921 08-5857-0354 0-4463-4921

อัพเดท ธ.ค. 60