หมายเลขโทรศัพท์

ตำรวจภูธรจังหัวดบุรีรัมย์

ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.บุรีรัมย์  31000
โทรศัพท์กลาง 0-4461-2123 โทรสาร  0-4461-1199
Web Site :  www.buriram.police.go.th    E-mail : buriram@royalthaipolice.go.th
ตำแหน่ง/สังกัด ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ที่ทำงาน(ภายใน) มือถือ
ผบก.ภ.จว. พล.ต.ต. ชัยยุทธ เจียรศิริกุล 0-4461-2311 08-1859-7799
รอง ผบก. พ.ต.อ. ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล 0-4460-2178 08-1876-2234
รอง ผบก. พ.ต.อ. วีรพล เจริญศิริ 08-1808-7777
รอง ผบก. พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล 08-1876-3535
รอง ผบก. พ.ต.อ. สุรชัย สังขพัฒน์ 09-5620-5555
รอง ผบก. พ.ต.อ. รุทธพล เนาวรัตน์ 09-8559-9914
รอง ผบก. พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย 08-1660-8494
ฝ่ายอำนวยการ
ผกก.ฝอ. พ.ต.อ. ประยูร ศาลาทอง 09-7995-4245
ผกก.สืบสวน พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล 0-4462-1641 08-3100-7595
ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. สมดุลย์ ลึกประโคน 0-4461-2511 08-5415-2882
ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. ไพศาล สุวรรณทา 0-4461-2511 08-4832-2828
ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ. สิริวัฒน์ มงคลปทุม 0-4461-2511 09-3382-7764
สภ.เมืองบุรีรัมย์
โทรศัพท์กลาง 0-4461-2240    โทรสาร 0-4461-2240
ผกก พ.ต.อ. ต่อศักดิ์ ศรีเสริม 0-4461-2240 08-1983-3607
สภ.นางรอง
โทรศัพท์กลาง  0-4463-1555    โทรสาร  0-4463 -1577
ผกก. พ.ต.อ. ภควัต ธรรมดี 0-4463-2015 08-1809-0669
สภ.ประโคนชัย
โทรศัพท์กลาง 0-4467-1486    โทรสาร 0-4467-0227
ผกก. พ.ต.อ. นิคม โชติทวีศักดิ์ 0-4467-1486 08-1660-9747
สภ.พุทไธสง
โทรศัพท์กลาง  0-4465-5430  โทรสาร  0-4465-5430
ผกก. พ.ต.อ. เสกสรร บุญยรัชนิกร 0-4465-5430 09-2915-8594
สภ.ลำปลายมาศ
โทรศัพท์กลาง  0-4466-1211    โทรสาร  0-4466-1211
ผกก. พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร 0-4466-1211 08-1876-4136
สภ.สตึก
โทรศัพท์กลาง  0-4468-1181  โทรสาร  0-4468-1182
ผกก. พ.ต.อ. สัมภาษณ์ ศรีจันทึก 0-4468-1181 08-1790-3672
สภ.กระสัง
โทรศัพท์กลาง 0-4469-1318    โทรสาร 0-4469-1318
ผกก. พ.ต.อ. สุชาติ ละลี 0-4469-1318 09-5494-9028
สภ.ละหานทราย
โทรศัพท์กลาง  0-4464-9006     โทรสาร 0-4465-6242
ผกก. พ.ต.อ. ชัยพันธ์ุ ทัพวงษ์ 0-4464-9006 08-1879-4344
สภ.บ้านกรวด
โทรศัพท์กลาง 0-4467-9070   โทรสาร 0-4467-9070
ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร 0-4467-9070 08-1351-7434
สภ.หนองกี่
โทรศัพท์กลาง  0-4464-1200   โทรสาร  0-4464-1200
ผกก. พ.ต.อ. ธีรพล ยมนา  0-4464-1200  08-9978-2691
สภ.คูเมือง
โทรศัพท์กลาง  0-4469-9115   โทรสาร 0-4469-9115
ผกก. พ.ต.อ. เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร 0-4469-9115 08-1266-3450
สภ.นาโพธิ์
โทรศัพท์กลาง  0-4462-9363  โทรสาร 0-4462-9363
ผกก. พ.ต.อ. วิสูตร คงอ้วน 0-4462-9363 08-1760-7226
สภ.หนองหงส์
โทรศัพท์กลาง  0-4466-9100   โทรสาร 0-4466-9100
ผกก พ.ต.อ. วิราช คำรินทร์ 0-4466-9100 08-9709-7997
สภ.ปะคำ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4464-6055    โทรสาร 0-4465-4347
ผกก. พ.ต.อ. พัฒนกุล บุญหลาย 0-4464-6055 08-1948-0191
สภ.ห้วยราช
โทรศัพท์กลาง 0-4469-6014   โทรสาร 0-4469-6014
ผกก. พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธุ์ 0-4469-6014 08-1999-2040
สภ.พลับพลาชัย
โทรศัพท์กลาง 0-4460-8088   โทรสาร 0-4460-8032
ผกก. พ.ต.อ. สมนึก เจียมจังหรีด 0-4460-8088 08-1967-8852
สภ.โนนสุวรรณ
โทรศัพท์กลาง 0-4460-7186  โทรสาร 0-4460-7186
ผกก. พ.ต.อ. พิศิษฎ์ ศรีสุพล 0-4460-7186 08-1879-4760
สภ.โนนดินแดง
โทรศัพท์กลาง  0-4460-6250  โทรสาร  0-4460-6250
ผกก. พ.ต.อ. โสภณ เครือเช้า 0-4460-6250 08-1647-5808
สภ.ชำนิ
โทรศัพท์กลาง 0-4460-9091   โทรสาร 0-4460-9091
ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์ นิเต็ม 0-4460-9091 08-1814-1785
สภ.เฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์กลาง  0-4462-8171  โทรสาร 0-4462-8171
ผกก. พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ 0-4462-8171 08-6873-6195
สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์
โทรศัพท์กลาง  0-4461-0972  โทรสาร 0-4461-0972
ผกก. พ.ต.อ. สถิตย์ โพธิมาศ 0-4461-0972 08-1265-7953
สภ.บ้านด่าน
โทรศัพท์กลาง 0-4466-4016   โทรสาร 0-4466-4016
ผกก. พ.ต.อ. กรธัช อู๊ดเจริญ 0-4466-4016 09-4950-9141
สภ.แคนดง
โทรศัพท์กลาง  0-4419-3066   โทรสาร  0-4419-3066
ผกก. พ.ต.อ. โรมรัน จินดานุภาพ 0-4419-3066 08-1790-9617
สภ.ทะเมนชัย
โทรศัพท์กลาง 0-4418-7112   โทรสาร 0-4418-7112
ผกก. พ.ต.อ. สิทธิพล แสนสุโพธิ์ 0-4418-7112 08-8375-6935
สภ.หนองสองห้อง
โทรศัพท์กลาง  0-4418-4201  โทรสาร  0-4418-4201
ผกก. พ.ต.อ. ชัชวาล เปาอินทร์ 0-4418-4201 08-9580-7136
สภ.ลำดวน
โทรศัพท์กลาง  0-4469-1982     โทรสาร  0-4469-1982
ผกก. พ.ต.อ. สมเจตน์ ไทยานนท์  0-4469-1982 09-3338-2097
สภ.บ้านบัว
โทรศัพท์กลาง 0-4463-4958  โทรสาร 0-4463-4958
ผกก. พ.ต.อ. สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข 0-4463-4958 08-1111-7099
สภ.หินเหล็กไฟ
โทรศัพท์กลาง  0-4465-9081   โทรสาร  0-4465-9081
สวญ. พ.ต.ท. รัฐพล ป้องกัน 0-4465-9081 09-0245-4549
สภ.โคกกระชาย
โทรศัพท์กลาง  0-4466-6174      โทรสาร   0-4466-6174
สวญ. พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อารยะรังษี 0-4466-6174 08-9627-4035
สภ.ถาวร
โทรศัพท์กลาง 0-4419-2157   โทรสาร 0-4419-2157
สวญ. พ.ต.ท. ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ 0-4419-2157 09-6656-1116
สภ.ชุมแสง
โทรศัพท์กลาง 0-4463-4850   โทรสาร 0-4463-4850
สวญ. พ.ต.ท. วิศิษฏ์ บัวสง่าวงศ์ 0-4463-4850 09-1043-5102
สภ.หนองไม้งาม
โทรศัพท์กลาง 0-4467-9989  โทรสาร  0-4467-9989
สว. พ.ต.ท. จักรพงศ์ ทาสุวรรณ 0-4467-9989 09-299-54456
สภ.โนนเจริญ
โทรศัพท์กลาง 0-4466-6632  โทรสาร  0-4466-6632
สว. พ.ต.ท. วิเชียร พรหนองแสน 0-4466-6632 08-1790-5317
สภ.หนองไทร
โทรศัพท์กลาง  0-4463-4921   โทรสาร 0-4436-4921
สว.สภ.หนองไทร พ.ต.ท. ภูวดิท ปิติภัทรชนากร 0-4463-4921 08-5857-0354

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค.61