หัวหน้าสถานี

ลำดับ สังกัด ตำแหน่ง หัวหน้าสถานี เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ
1 สภ.เมืองบุรีรัมย์ ผกก. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์    ศรีเสริม 0-4461-2240 08-1983-3607
2 สภ.นางรอง ผกก. พ.ต.อ. สมภพ  สังข์กรทอง 0-4463-1555 08-1845-4565
3 สภ.ประโคนชัย ผกก. พ.ต.อ.  นิคม  โชติทวีศักดิ์ 0-4467-1486 08-1967-1837
4 สภ.พุทไธสง ผกก. พ.ต.อ. มนต์ชัย  เหลืองอุทัย 0-4465-5430 08-3738-8989
5 สภ.ลำปลายมาศ ผกก. พ.ต.อ. ณรงค์  เกตุบรรจง 0-4462-3021 08-5491-9900
6 สภ.สตึก ผกก. พ.ต.อ. พัฒนกุล  บุญหลาย 0-4468-1181 08-1876-4136
7 สภ.กระสัง ผกก. พ.ต.อ. สุชาติ        ละลี 0-4469-1318 08-3668-1152
8 สภ.ละหานทราย ผกก. พ.ต.อ. นพรัตน์     บัวสาย 0-4464-9006 08-1948-0191
9 สภ.บ้านกรวด ผกก. พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย  โรจนรัตนางกูร 0-4467-9070 08-1470-8701
10 สภ.หนองกี่ ผกก. พ.ต.อ. ธีรพล      ยมนา 0-4464-1200 08-1547-1785
11 สภ.คูเมือง ผกก. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์   แพ่งศรีสาร 0-4469-9115 08-1266-3450
12 สภ.นาโพธิ์ ผกก. พ.ต.อ. วิสูตร      คงอ้วน 0-4462-9363 08-1760-7226
13 สภ.หนองหงส์ ผกก. พ.ต.อ. เชิดชัย      เปรมปรีดิ์ 0-4466-9100 08-1725-6004
14 สภ.ปะคำ ผกก. พ.ต.อ. โรมรัน      จินดานุภาพ 0-4464-6055 08-1790-9617
15 สภ.ห้วยราช ผกก. พ.ต.อ. ชวาล        อุทัยพันธุ์ 0-4469-6014 08-1999-2040
16 สภ.พลับพลาชัย ผกก. พ.ต.อ. ทรงยุทธ    ซุยสูงเนิน 0-4460-8088 08-1977-1401
17 สภ.โนนสุวรรณ ผกก. พ.ต.อ. พิศิษฎ์     ศรีสุพล 0-4460-7186 08-1879-4760
18 สภ.โนนดินแดง ผกก. พ.ต.อ. โสภณ      เครือเช้า 0-4460-6250 08-1747-5808
19 สภ.ชำนิ ผกก. พ.ต.อ. สมศักดิ์    นิเต็ม 0-4460-9091 08-1814-1785
20 สภ.เฉลิมพระเกียรติ ผกก. พ.ต.อ. สมชัย      โสภณปัญญาภรณ์ 0-4462-8171 08-9926-5101
21 สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ผกก. พ.ต.อ. สถิตย์       โพธิมาศ 0-4465-0200 08-1265-7953
22 สภ.บ้านด่าน ผกก. พ.ต.อ.  กรธัช        อู๊ดเจริญ 0-4466-4016 08-1879-3131
23 สภ.แคนดง ผกก. พ.ต.อ. สัมภาษณ์     ศรีจันทึก 0-4419-3066 08-1790-3672
24 สภ.ทะเมนชัย ผกก. พ.ต.อ. สิทธิพล      แสนสุโพธิ์ 0-4418-7112 08-8375-6935
25 สภ.หนองสองห้อง ผกก. พ.ต.อ. ชัชวาล        เปาอินทร์ 0-4418-4201 08-9580-7136
26 สภ.ลำดวน ผกก. พ.ต.อ. สุทธิ          ภู่หริย์วงศ์สุข 0-4469-1982 08-1111-7099
27 สภ.หินเหล็กไฟ สวญ. พ.ต.ท. รัฐพล         ป้องกัน 0-4465-9081 09-0245-4549
28 สภ. โคกกระชาย  สวญ. พ.ต.ท. พุทธรักษ์       อารยะรังษี 0-4466-6174 08-9627-4035
29 สภ.ถาวร สวญ. พ.ต.ท. ประดิษฐ์      อรุณดี 0-4419-2157 08-1063-9303
30 สภ.บ้านบัว ผกก. พ.ต.ท. สนอง       วรรณโคตร 0-4460-5227 08-1879-4560
31 สภ.ชุมแสง สวญ. พ.ต.ท. วิศิษฐ์      บัวสง่าวงศ์ 0-4460-5225 09-1043-5102
32 สภ.หนองไม้งาม สว. พ.ต.ท. จักรพงศ์   ทาสุวรรณ 0-4467-9989 09-2995-4456
33 สภ.โนนเจริญ สว. พ.ต.ท. วิเชียร       พรหนองแสน 0-4460-5230 08-1790-5317
34 สภ.หนองไทร สว. พ.ต.ท. ภูวดิท      ปิติภัทรชนากร 0-4463-4921 08-5857-0354

อัพเดท มิ.ย. 60