วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“มั่นคง ปลอดภัย อบอุ่นใจ ก้าวไกลสู่สากล”
Vision: “Stability, Security, Heartwarming, Moving Forward to International”
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีภารกิจในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และธำรงไว้ ซึ่งความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในทุกมิติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจและนำมาสู่การกำหนดค่านิยมขององค์กรของ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เพื่อจะให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดถือร่วมกันและนำไปปฏิบัติ

ค่านิยม
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากร
ในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่
-สมรรถนะ (Competency)
-สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
-บริการด้วยใจ (Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงาน
ของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาคเที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์