รายงาน ศอ.จร.ภ.จว.บุรีรัมย์

* ข้อควรทราบ
 – ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบทุกช่องแล้วกด ส่ง
 – ในช่องข้อมูลที่เป็นตัวเขลหากไม่มีเกิดให้ใส่ 0
 – มีปัญหาในการรายงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศอ.จร.
พ.ต.ต.ณัฐภัทร ใสสด สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5565 2877
ส.ต.ท.ภัคคินันท์ ภูเขียว ผบ.หมู่ฯ ปรก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 0018 1913
ส.ต.ต.วิทวัส เกษตรเอี่ยม ผบ.หมู่ฯ ปรก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 1047 8466

——————————————————————————————

ลิ้งกรอกข้อมูลออนไลน์ ศอ.จร. ภ.จว.บุรีรัมย์