แผนที่ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
-มีพื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ, 189 ตำบล, 2,212 หมู่บ้าน
-มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 34 สถานี
-มีพื้นที่ 10,323 ตร.กม.

null